سه‌شنبه 17 اسفند‌ماه سال 1389

مملکت اسلامی با وزیر حتما مسلمان خود نمایشگاهی را افتتاح میکند کهبدون شرح
۲۸۳۶